July 23, 2017 – Pagninilay sa Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon – A

PAGNINILAY SA IKA-16 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON – A (Karunungan 12:13, 16-19; Roma 8:26-27; Mateo 13:24-30) Ni Msgr Nestor C. Cerbo PAKSA: ANG MABUTI LANG ANG GALING SA DIYOS NGUNIT ANG MASAMA, SA KAAWAY NG DIYOS SUBALIT PINAPAYAGAN NIYANG MAGSAMA ANG DALAWA PARA IPAKITA ANG KANYANG HABAG SA MGA MASASAMA AT ANG KANYANG HUSTISYA SA MGA MABUBUTI. Ang mabuti lang ang galing sa Diyos ngunit ang masama, sa kaaway ang Diyos. Ito ang ating natunghayan sa Ebanghelyo mula kay San Mateo. Sa Eba...
More

July 16, 2017 – Reflection on the 15th Sunday in Ordinary Time – A

REFLECTION ON THE 15TH SUNDAY IN ORDINARY TIME - A (Isaiah 55:10-11; Romans 8:18-23; Matthew 13: 1-23) By: Fr. Raul Cuyag THE PARABLE OF THE SOWER (Some of the points here are taken from the article of James Montgomery Boice) The Parable of the Sower concerns a sower who scatters seed, which falls on four different types of ground: THE HARD GROUND “by the way side” prevents the seed from sprouting at all, and the seed becomes nothing more than bird food. THE STONY GROUND provides enough ...
More

July 09, 2017 – Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon – A

IKA-14 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON – A (Zac 9:9-10; Rom 8:9, 11-13; Mateo 11:25-30) PAKSA: ANG MGA BUNGA NG PAGIGING MAPAGBPAKUMBABA Ayaw nating mga taong mapagmataas at gusto natin ng mga taong mapagpakumbaba. Masasama ang nangyayari sa atin kapag tayo ay mapagmataas subalit mabubuti ang ibinubunga sa ating buhay kapag tayo ay mapagpakumbaba. Ang tatlong pagbasa ngayong ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon ay ipinakikita ang mga mabubuting bunga ng pagiging magpagpakumbaba. ...
More

July 02, 2017 – Reflection on the 13th Sunday in Ordinary Time – Year A

REFLECTION ON THE 13TH SUNDAY IN ORDINARY TIME – Year A (2 Kings 4:8-11. 14-16, Romans 6:3-4. 8-11, Mt 10:37-42) By: Fr. Raul Cuyag “BECOMING A TRUE CHRISTIAN” WHAT IS A TRUE CHRISTIAN? A Christian is a person who professes belief in Jesus as the Christ and witnesses Christ in his life. The followers of Christ were first called Christians in Antioch ( Acts 11:26) because their entire life, behaviour, activities and speech were like Christ. A true Christian, therefore, is a follower of Chris...
More

June 25, 2017 – Reflection o the 12th Sunday in Ordinary Time – Year A

REFLECTION ON THE 12TH SUNDAY IN ORDINARY TIME - YEAR A (Jeremiah 20:10-13; Romans 5:12-15; Matthew 10:26-33) By: Fr. Raul Cuyag Have No Fear…Have Courage! Jesus gave us three reasons why we should not be paralyzed by fear: NOTHING IS CONCEALED THAT WILL NOT BE REVEALED, AND NO SECRET THAT WILL NOT BE KNOWN. These words of Jesus mean that truth will eventually prevail whether in this world or in the next world. Our loyalty to Jesus who is the Way, the Truth and the Life must come first befo...
More

June 18, 2017 – Pagninilay sa Dakilang Kapistahan ng Kabanal-Banalang Katawan at Dugo ng Panginoon – A

PAGNINILAY SA DAKILANG KAPISTAHAN NG KABANAL-BANALANG KATAWAN AT DUGO NG PANGINOON – A (Dt 8:2-3, 14b-16a; 1 Corinto10:16-17; Juan 6:51-58) ni Msgr. Nestor C. Cerbo PAKSA: ANG TUNAY NA PAGKAIN AT ANG TUNAY NA INUMIN. Sa Unang Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio, ang Israelita na pinatnubayan ng Panginoon sa ilang sa loob ng apatnapung taon ay: binigyan niya: Una, ng manna, isang pagkaing hindi nila kilala ni ng kanilang mga ninuno. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Kaya, pagkai...
More

June 11, 2017 – Reflection on Trinity Sunday – A

REFLECTION ON TRINITY SUNDAY – A (Exodus 34:4-6.8-9, 2 Corinthians 13: 11-13, John 3:16-18) By: Fr. Raul Cuyag   WHY DO WE BELIEVE GOD AS TRINITY? We must believe God as Trinity for simple reason that Christ revealed it to us. In the Gospel of John the Lord said, “I will ask the Father, and He will give you another helper, who will stay with you forever. He is the Spirit, who reveals the truth about God.”  (Jn 14: 16-17) Jesus revealed that God is Trinity in His manda...
More

June 04, 2017 – PAGNINILAY SA LINGGO NG PENTEKOSTES – A

PAGNINILAY SA LINGGO NG PENTEKOSTES – A (Gawa 2:1-11; 1 Corinto12:3b-7; Juan 20:19-23) ni Msgr. Nestor C. Cerbo PAKSA: ANG KAILANGAN PARA MATANGGAP NATIN ANG ESPIRITU SANTO. Para matanggap natin ang Espiritu Santo, kailangan nasa atin ang kapayapaan. At nasa atin ang kapayapaan kapag tayo ay mapagpatawad. Ito ay maliwanag sa Ebanghelyo ngayong Linggo ng Pentekostes kung kailan ginugunita natin ang pagbaba ng Espiritu Santo sa mga apostol at sa ating Mahal na Birheng Maria. Sa Eba...
More

May 28, 2017 – Reflection on the Ascension of the Lord – Year A

REFLECTION ON THE ASCENSION OF THE LORD – YEAR A (Acts 1:1-11, Ephesians 1:17-23, Matthew 28:16-20) By: Fr. Raul Cuyag Ascension Day is the celebration of Christ ascending into Heaven after His resurrection. After the resurrection of Jesus, He appeared several times to His disciples and others. During this time, He spoke to them further about the Kingdom of God and the coming of the Holy Spirit. After 40 days of these appearances, He ascended into Heaven. For the Apostles, the Ascension of ...
More

May 21, 2017 – Pagninilay sa Ika-6 Linggo ng Muling Pagkabuhay – A

PAGNINILAY SA IKA-6 LINGGO NG MULING PAGKABUHAY – A (Gawa 8:5-8; 1 Pedro 3:15-18; Juan 14:15-21) ni Msgr. Nestor C. Cerbo   PAKSA: KUNG INIIBIG NATIN ANG PANGINOON, MAPASAATIN ANG               IPINANGAKO NIYANG ESPIRITU NG KATOTOHANAN. Alam ng Panginoon ang pinakamabuti para sa atin, kaya dapat sundin natin siya. At ang isa sa mga sinasabi sa atin ngayon ng Panginoon ay iyong nasasaad sa Ebangelyo ngayong Linggo (Juan 14:15-21): “Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga uto...
More